zmianaperspektywy.pl

Blog tematyczny o finansach i rozwoju osobistym

Finanse

Na czym polega cash flow?

Na czym polega cash flow?

Cash flow to bardzo istotny element sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. Warto dowiedzieć się, na czym dokładnie polega rachunek przepływów pieniężnych w danej firmie.

Na czym polega cash flow?

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa złożone jest z kilku istotnych elementów. Wśród nich można wskazać między innymi bilans oraz rachunek zysków i strat, ale także rachunek przepływów pieniężnych, inaczej nazywany także cash flow. Cash flow jest kluczową częścią każdego sprawozdania finansowego istniejącego przedsiębiorstwa. Obejmuje przede wszystkim źródła finansowania poszczególnych składników majątku, a także sposoby ich wykorzystania w praktyce. Występująca nadwyżka to właśnie cash flow. Rachunek przepływów pieniężnych określa ilość środków finansowych, jakie są w dyspozycji przedsiębiorstwa, a także możliwości ich zagospodarowania.

Segmenty rachunku przepływów pieniężnych

Przepływ środków finansowych w sprawozdaniu finansowym składa się z trzech głównych segmentów. Pierwszy segment stanowią przychody finansowe, które pochodzą z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Jest to główna działalność realizowana przez daną firmę, dlatego kwota tych środków pieniężnych będzie stanowiła zdecydowaną większość. Drugi segment rachunku przepływów pieniężnych to przychody netto, które pochodzą z działalności inwestycyjnej danego przedsiębiorstwa. Środki te w bezpośredni sposób związane są z realizowanymi inwestycjami. Ostatni segment stanowią przychody netto, które pochodzą z realizowanej działalności finansowej firmy. Można do nich zaliczyć na przykład akcje lub obligacje.

Znaczenie rachunku przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych ma bardzo duże znaczenie dla każdego przedsiębiorstwa, głównie ze względów analitycznych. Dzięki niemu możliwe jest określenie płynności finansowej danej firmy. W rachunku przepływów pieniężnych można znaleźć dane na temat rzeczywistej sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa, a nie tylko księgowych zapisów. Analizy rachunku przepływów pieniężnych są niezbędne do zachowania płynności finansowej, ale także zminimalizowania ryzyka upadłości firmy. Dlatego są tak istotnym elementem każdego sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa.

Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych

Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych może zostać zrealizowane na dwa główne sposoby. Wśród nich wskazuje się zarówno metody bezpośrednie, jak i pośrednie. W metodzie pośredniej brane są pod uwagę konkretne grupy wpływów wydatków. Dzięki temu możliwe jest zewidencjonowanie wszystkich zdarzeń, które wystąpiły w danym przedsiębiorstwie. Natomiast w metodzie pośredniej zysk przedsiębiorstwa analizuje się wraz z jego kosztami. Dzięki rachunkowi przepływów pieniężnych możliwe jest uzyskanie rzetelnego obrazu sytuacji finansowej firmy, co może mieć znaczący wpływ na zarządzanie nią. Rachunek przepływów pieniężnych powinno się analizować wraz z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat, ponieważ umożliwi to określenie całościowej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

BIUROWAMODA

Udostępnij